D. Pharmacy

S.No. Name Qualification Joining Date Designation
1 Shri Rahul Gyan M.Pharma 15-05-2017 Principal
2 Smt. Roshni Khatrkar M.Pharma 01-08-2016 Sr. Lecturer
3 Shri Alkesh Rathor B.Pharma 01-07-2009 Lecturer
4 Ku. Varsha Gohane B.Pharma 01-12-2017 Lecturer
5 Smt. Urmila Anuragi B.Pharma 01-07-2015 Lecturer
6 Miss Rita Warathe M.Pharma 01-07-2018 Lecturer
7 Shri Mahendra Kanathe B.Pharma 01-07-2017 Lecturer
8 Shri Sandeep Semaiya B.Pharma 01-07-2017 Lecturer

Lab Attendans

S.No. Name Qualification Joining Date Designation
1 Shri Krishna Pawar B.Pharma 01-07-2009 Lab Technician
2 Shri Nirajan Buwade D.Pharma 01-07-2016 Lab Attendent
3 Shri Lokendra Singh D.Pharma 01-07-2016 Lab Attendent
4 Shri Ramesh Panse M.Sc.(Chem.) 01-07-2015 Lab Attendent
5 Smt. Manisha Awathe M.H.Sc. 01-07-2006 Lab Attendent
6 Shri Dinedh Batke B.Sc. 01-07-2016 Lab Attendent
7 Jai Prateek Vasnik D.Pharma 01-11-2004 Lab Attendent

Office Staff

S.No. Name Qualification Joining Date Designation
1 Shri Anikl Geed B.Sc. 01-07-2016 Office Incharge
2 Smt. Pooja Rathor B.lib. 01-10-2009 Librarian
3 Shri Vijay Digarse P.G.D.C.A. , B.Lib. 01-07-2016 Computer Operator
4 Shri Sanjay Balmik Daily Wags Sanitary Work
5 Shri Krishna Rao Malik Daily Wags Gardner
6 Shri Mati Sakuni Bai Daily Wags 01-07-2011 Peon
7 Shri Saheblal ITI 01-11-2004 Electrician